اسناد تاریخی سینمای ایران

اسناد تاریخی سینمای ایران ، محموعه‌ای از اسناد تاریخی است که مرکز اسناد ریاست جمهوری به مناسبت صدمین سال تاسیس سینمای ایران، آن‌ها را در کتابی سه جلدی منتشر کرده است.

اسناد تاریخی سینمای ایران، برخی از مهم ترین اسناد تاریخی ثبت شده از سال 1300 تا سال 1357 را در بر می‌گیرد و هدف از انتشار آن‌ها آشنایی با روند شکل گیری سینما در ایران است. هنریست در نظر دارد تا برخی از این اسناد را در اختیار علاقه مندان بگذارد. لازم به ذکر است که این اسناد تاریخی، بدون کوچکترین دخل و تصرف و مطابق با نسخه‌ی اصلی تهیه شده است. این سند به نخستین حضور دستگاه سینماتوگراف در ایران اشاره دارد.

از دیگر مواردی که لازم است به آن اشاره شود، آشنایی با کتاب سه جلدی تاریخ موسیقی، سینما، تئاتر ایران است. این کتاب سه جلدی که توسط مرکز اسناد ریاست جمهوری در سال 1379 منتشر شده شامل سه جلد است که علاوه بر اسناد تاریخی سینمای ایران، اسناد موسیقی و اسناد تئاتری ایران را نیز مورد بررسی قرار داده است.

امید آنکه خواندن این اسناد به پژوهش گران و علاقه مندان به تاریخ سینمای ایران و کمک کرده تا بهتر و دقیق تر این تاریخ که بعضا به آن کم توجهی شده را مورد بررسی قرار دهد. هنریست در نظر دارد پس از پایان انتشار این اسناد که مرتط با سینمای ایران تا پیش از آغاز انقلاب اسلامی ایران هستند، اسناد شاخه‌های دیگر هنری یعنی موسیقی و تئاتر را نیز منتشر کند و در اختیار علاقه مندان قرار دهد.

سند تاریخی در خصوص اجازه‌ی صدور پروانه واردات فیلم‌های ساخت شوروی به کشور در سال ۱۳۱۵

مرکز اسناد ریاست جمهوری به مناسبت صدمین سال تاسیس سینمای ایران، اسناد تاریخ سینما از سال 1300 تا سال 1357 را با هدف آشنایی روند شکل گیری سینما در ایران منتشر کرد. هنریست در نظر دارد تا برخی ادامه مطلب

سند تاریخی در خصوص تاسیس و رفع نواقص سینمای مدرسه‌ی دارلفنون در سال 1313

مرکز اسناد ریاست جمهوری به مناسبت صدمین سال تاسیس سینمای ایران، اسناد تاریخ سینما از سال 1300 تا سال 1357 را با هدف آشنایی روند شکل گیری سینما در ایران منتشر کرد. هنریست در نظر دارد تا برخی ادامه مطلب

سند تاریخی در خصوص تاسیس اولین مدرسه بازیگری سینما در ایران در سال 1313

مرکز اسناد ریاست جمهوری به مناسبت صدمین سال تاسیس سینمای ایران، اسناد تاریخ سینما از سال 1300 تا سال 1357 را با هدف آشنایی روند شکل گیری سینما در ایران منتشر کرد. هنریست در نظر دارد تا برخی ادامه مطلب

سند تاریخی در خصوص پیشنهادنامه برای ساخت اولین فیلم‌ تبلیغاتی در ایران در سال 1311

مرکز اسناد ریاست جمهوری به مناسبت صدمین سال تاسیس سینمای ایران، اسناد تاریخ سینما از سال 1300 تا سال 1357 را با هدف آشنایی روند شکل گیری سینما در ایران منتشر کرد. هنریست در نظر دارد تا برخی ادامه مطلب

سند تاریخی در خصوص مجوز فیلمبرداری برای اولین موسسه سینمایی ایران در سال 1310

مرکز اسناد ریاست جمهوری به مناسبت صدمین سال تاسیس سینمای ایران، اسناد تاریخ سینما از سال 1300 تا سال 1357 را با هدف آشنایی روند شکل گیری سینما در ایران منتشر کرد. هنریست در نظر دارد تا برخی ادامه مطلب

مشاهده بیشتر